براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه كنيد

محققان گرامی می توانند متن کامل کلیه مقالات مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی از سال ۱۳۸۰ به بعد را در آدرس زیر دریافت نمایند:

http://www.iranbar.com/phk.php#4

فهرست مطالب آخرین شماره مجله

شماره۳۳ سال ۱۳۸۴

   * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد
   * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاده(قسمت دوم)
   * زيرنويس ها(جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد)
   * اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟-محمدعلي برزنوني
   * اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟(قسمت دوم)
   * زيرنويس ها- اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟
   * تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب-دكتر جمشيد ممتاز-ترجمه محمود صوراسرافيل
   * زيرنويس هاي -تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب
   * قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري و قواعد آمره-مترجم: دكتر سيدعلي هنجني
   * زيرنويس هاي - قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري و قواعد آمره-مترجم: دكتر سيدعلي هنجني
   * دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي
   * زيرنويس هاي - دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي
   * ناممكن شدن ردّ مبيع و اعمال حق فسخ خريدار«بررسي تحليلي كنوانسيون بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين) و حقوق ايران»- دكتر اكبر ميرزا نژاد جويباري
   * زيرنويس هاي - ناممكن شدن ردّ مبيع و اعمال حق فسخ خريدار

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 21:21  توسط پارس  |